Aktuality

CEZHRANIČNÝ PROJEKT DESIGN & INNOVATION PRINIESOL OMNOHO VIAC, AKO SME SI DOKÁZALI PREDSTAVIŤ

CEZHRANIČNÝ PROJEKT DESIGN & INNOVATION PRINIESOL OMNOHO VIAC, AKO SME SI DOKÁZALI PREDSTAVIŤ

Od júla 2018 Slovenské centrum dizajnu realizovalo rozsiahly projekt s názvom Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe v cezhraničnej slovensko-rakúskej spolupráci s partnermi: Múzeum úžitkového umenia MAK vo Viedni, VŠVU v Bratislave a Univerzita úžitkového umenia vo Viedni (Die Angewandte). Na projekte spolupracovalo ďalších 6 strategických partnerov: Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Cvernovka, Kunsthalle Wien, Architekturzentrum Wien a Austrian Insttute of Technology, ako aj ďalšie inštitúcie a experti z rôznych európskych aj mimoeurópskych krajín.

Celý projekt bol realizovaný vďaka podpore zo štátneho rozpočtu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja – programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Projekt Dizajn a inovácie sa 30. júna 2020 oficiálne končí, ponúka sa teda ideálna príležitosť zhodnotiť jeho výsledky.

Ako napovedá už skrátený medzinárodný názov projektu Design & Innovation, základnou témou boli inovácie, nové stratégie, trvalo udržateľné riešenia či koncepty, ktoré reflektujú dôležité témy súčasného dizajnu ako sociálny dizajn, inovatívne materiály alebo digitálne technológie. Jadrom projektu bolo budovanie rozsiahlej cezhraničnej výskumnej spolupráce inštitúcií a expertov z oblasti dizajnu a príbuzných odborov, ktorej „nadstavbou” bolo množstvo rôznych výstupov, predstavujúcich výsledky výskumnej spolupráce odbornej aj širokej verejnosti.

Tento projekt umožnil SCD významným spôsobom rozšíriť vlastné odborné aktivity. V rámci projektu SCD založilo úplne nové oddelenie, ktoré sa venuje výskumu a vývoju v oblasti dizajnu pod značkou INOLAB. Oddelenie pracuje na niekoľkých dlhodobých výskumných projektoch. Patrí k nim aj výskum bratislavskej Školy umeleckých remesiel (1928 – 1939), niekedy nazývanej aj „bratislavský Bauhaus”, ktorá vo svojej dobe reflektovala všetky najnovšie trendy v oblasti úžitkovej tvorby a spoluutvárala Bratislavu ako významné miesto na mape modernej (a modernistickej) Európy.

V rámci projektu Design & Innovation sme sa snažili ukázať, že význam tejto školy jednoznačne prekračuje náš lokálny priestor. Náš výskum sme tak zasadili do medzinárodného kontextu reformy umeleckých škôl v medzivojnovom období a spolu s oslovenými zahraničnými expertmi sme sa na medzinárodnom sympóziu s názvom Škola ako laboratórium moderného života pýtali, či možno hovoriť o celoeurópskom hnutí za moderné umelecké vzdelávanie, ktorého ŠUR jednoznačne bola súčasťou. Už v lete 2020 SCD má v pláne publikovať viacjazyčný zborník zo sympózia, ktorý túto tému reflektuje.

K tým najaktuálnejším témam INOLABu nepochybne patrí výskum materiálov a budovanie Knižnice materiálov LOMA, ktoré sme začali rozvíjať práve vďaka projektu Design & Innovation. Ide pritom o unikátny, dlhodobý projekt vznikajúci v spolupráci SCD, pracovníkov zo SAV či STU, ako aj ďalších expertov a inštitúcií zo zahraničia. Výsledkom je rozrastajúca sa databáza vzoriek rôznych materiálov, od tých „klasických” až po úplne nové, inovatívne a bio degradovateľné materiály. Knižnica materiálov LOMA poskytuje zároveň databázu informácií o týchto materiáloch a možnostiach ich využitia.

K výstupom oddelenia INOLAB pre špecializovanú odbornú verejnosť patrí tiež tvarový softvér H.U.R.B.A.N. selector, ktorý je voľne dostupný na stiahnutie na webstránke SCD. Softvér umožňuje tvorbu nových modelov na báze tvarového prelínania digitálnych 3D objektov a nových tvarových kompozícií. Je určený dizajnérom a študentom dizajnu, a zámerom SCD je ďalej rozvíjať jeho funkcie a užívateľské rozhranie.

Projekt Design & Innovation umožnil realizáciu mnohých aktivít aj vo vzťahu k širokej verejnosti. Výstava Human by Design, ktorá tematizovala výzvy, pred ktorými stojí súčasný dizajn, predstavila rôzne inovatívne a trvalo udržateľné koncepty a projekty zo Slovenska aj Rakúska. V rámci projektu Design & Innovation bola výstava uvedená dvakrát, v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave na jeseň 2019 a v MAK Viedeň na jar 2020, pričom v oboch prípadoch dosiahla výbornú návštevnosť aj odbornú odozvu. Momentálne je možné výstavu vidieť naďalej aspoň online vo forme komentovanej prehliadky – finisáže na youtube kanáli SCD. Katalóg k výstave je v slovensko-anglickej plnofarebnej verzii voľne dostupný na stiahnutie na webstránke SCD.

Pre deti (a ich rodičov) SCD na začiatok prázdnin pripravilo ako jeden z výstupov výskumu inovatívnych materiálov, ktorý sme realizovali v rámci projektu Design & Innovation, sadu špeciálnych receptov, podľa ktorých si deti môžu doma vyrobiť inovatívne aj bio degradovateľné materiály z bežne dostupných surovín. Aj tento didaktický materiál je k dispozícii na stiahnutie zdarma na webstránke SCD.

Ak by sme mali vyzdvihnúť výstupy projektu, ktoré možno vidieť na rakúskej strane, určite odporúčame návštevu MAK DESIGN LAB v MAK Viedeň. Táto stála expozícia, prebudovaná v rámci projektu Design & Innovation, na viac ako 2 000 m2 plochy ukazuje rôzne spôsoby, akými dizajn môže prispieť k pozitívnej zmene. Predstavuje súčasné projekty dizajnérov, umelcov, architektov, programátorov, aktivistov, aj idealistov, ktoré reagujú na výzvy 21. storočia a vizualizujú problémy či navrhujú alternatívy. Pre návštevníkov s dobrou znalosťou anglického a/alebo nemeckého jazyka tež určite odporúčame MAK FUTURE LAB – platformu, ktorá cez workshopy, prednášky, panelové diskusie a iné formáty vytvára interdisciplinárnu diskusiu na témy súčasného dizajnu, či digitálnych technológií.

Veľmi dôležitým výstupom projektu Design & Innovation bola spolupráca medzi univerzitou Die Angewandte, Vysokou školou výtvarných umení a ostatnými projektovými partnermi. Projekt umožnil, nielen spoluprácu škôl prostredníctvom cezhraničných seminárov a workshopov zameraných na najnovšie témy v oblasti dizajnu a príbuzných disciplín, ale tiež priame prepojenie škôl na zbierkotvorné a výskumné inštitúcie, ktorých primárnym fokusom je dizajn a úžitkové umenie. Študenti tak mohli priamo participovať na výskume a dostali tiež príležitosť svoju prácu prezentovať – výstava In Machine We Trust predstavovala pre bratislavských študentov naozaj unikátnu príležitosť predstaviť svoju tvorbu v „elitnej” rakúskej kultúrnej inštitúcii, akou MAK Viedeň nepochybne je.

Uvedené projekty a podujatia sú len tými najhlavnejšími výstupmi projektu Design & Innovation. Množstvo ďalších zverejňuje SCD v spolupráci s partnermi v tzv. White Papers Database na svojej webstránke. Záujemcovia tu nájdu online voľne dostupné naozaj rôznorodé obsahy – od odborných článkov a publikácií až po videá či komplexné produkty typu softvér.

Knižnicu materiálov LOMA je možné navštíviť v priestoroch SCD v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí. Za všetkými výstupmi projektu stojí, ako základné východisko, cezhraničnosť a kolaboratívnosť. Práve cezhraničný koncept projektu Design & Innovation otvoril nové možnosti v rovine výskumu, podujatí pre verejnosť i dlhodobej spolupráce inštitúcií a expertov. Rovnako témy projektu majú dlhodobý potenciál pre (aplikovaný) výskum, ale aj zbierkotvorné, prezentačné a vzdelávacie aktivity SCD.

Dlhodobým zámerom SCD je naďalej pokračovať v tematizovaní problémov a výziev súčasného dizajnu, vývoja inovatívnych riešení, trvalo udržateľných stratégií či inovatívnych materiálov, v ideálnom prípade opäť v širšej cezhraničnej resp. medzinárodnej spolupráci.

Viac informácií o projekte Design & Innovaton.

Databáza White Papers, ktorá obsahuje rôzne materiály, publikácie, videá a ďalšie výstupy projektu Design & Innovation.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:

Zdenka Pepelová

hlavná projektová manažérka

zdenka.pepelova@scd.sk

+421 918 731 450

Nasledujúci článokNasledujúci článok


 

Články D&I

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko