Aktuality

Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Leitmotívom aktivít Slovenského centra dizajnu (SCD) je už od polovice roka 2018 a naplno v roku 2019 projekt Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020. Témami rakúsko-slovenského projektu sú zodpovednosť a možnosti riešenia aktuálnych problémov v spolupráci inštitúcií zo sféry dizajnu a politiky. Realizujeme ho v spolupráci s Múzeom úžitkového umenia vo Viedni (MAK), bratislavskou Vysokou školou výtvarných umení, Akadémiou úžitkového umenia vo Viedni (Die Angewandte) a ďalšími šiestimi strategickými partnermi zo Slovenska a Rakúska.

Projektové aktivity smerujú k vybudovaniu trvalého partnerstva medzi inštitúciami na Slovensku a v Rakúsku, ktoré sa venujú dizajnu. Výsledkami projektu budú progres vo výskume a prezentácii Školy umeleckých remesiel (1928 – 1939), vznik nového výskumno-vývojového oddelenia v SCD, vývoj nových nástrojov a technológií na prezentáciu dizajnu, slovenská účasť na Vienna Biennale for Change alebo spolupráca medzi umeleckými vysokými školami v Bratislave a Viedni.

Témou spájajúcou všetky aktivity, je dizajn a inovácie v digitálnej dobe, stratégie, ktorými dizajn reaguje na výzvy súčasnej spoločnosti – sociálne otázky, potreba udržateľných riešení a využívania inovatívnych materiálov atď.

Škola umeleckých remesiel ako miesto inovácie
Východiskovou aktivitou projektu je predstavenie Školy umeleckých remesiel (ŠUR), ktorá fungovala v rokoch 1928 – 1939. Slovenské múzeum dizajnu (SMD) sa už niekoľko rokov venuje jej výskumu. Táto výnimočne progresívna škola je aj na Slovensku pomerne málo známa. V Rakúsku nepoznajú ŠUR ani odborné kruhy, hoci zo slovenských archívnych prameňov vyplýva, že v 30. rokoch 20. storočia bola v kontakte aj s Viedenskou školou umeleckých remesiel (Wiener Kunstgewerbeschule – dnes Die Angewandte). Výstupom z výskumu bude rozsiahla publikácia o ŠUR, ktorá predstaví túto významnú kapitolu slovenských dejín dizajnu, keď Bratislava patrila k dôležitým regiónom inovácie v Európe. Súčasťou tejto aktivity je aj odborné sympózium o reforme umeleckého školstva, ktorá predznamenala vznik dizajnu ako samostatného odboru. Pozvaní sú hostia z Čiech, Nemecka, Rakúska, Maďarska a USA, spoluorganizátorom je Goetheho inštitút v Bratislave.

Vzniká nové výskumno-vývojové oddelenie
Jedným zo zásadných a trvalých výsledkov projektu Dizajn a inovácie je vznik nového výskumno-vývojového oddelenia SCD. Mária Rišková: „Od tohto roka sa systematicky venujeme nielen výskumu histórie dizajnu, ale aj výskumu rôznych súčasných fenoménov v oblasti dizajnu a vývoju nových prezentačných prostriedkov pre sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.“

V rámci projektu vzniknú dva softvéry na prezentáciu zbierok SMD a knižnica materiálov, ktorá bude po ukončení projektu sprístupnená odbornej verejnosti. Oddelenie bude spolupracovať s tímom externých odborníkov, napríklad zo Slovenskej akadémie vied pri výskume nových materiálov, ale aj pri výskume historických tém.

Medzinárodná spolupráca
Rozsiahla prezentácia projektu je zabezpečená úzkou spoluprácou partnerov. Platformu poskytuje aj Vienna Biennale For Change 2019 (29. 5. – 6. 10. 2019) v MAK-u, ktorého partnerom je tento rok aj Slovenské centrum dizajnu s výstavou Human by Design v galérii Satelit (5. 9. – 30. 10. 2019). Do programu bienále sa prostredníctvom projektu Dizajn a inovácie zapája aj kultúrne centrum Nová Cvernovka s 2. ročníkom Festivalu umenia a udržateľnosti Na suti ( 21. 9. 2019). Výstavný projekt Human By Design bude prezentovať prípadové štúdie, diela a infografiky, ktoré predstavujú dôležité tendencie v súčasnom dizajne – témy ako udržateľnosť, zodpovednosť dizajnérov v období narušenej rovnováhy životného prostredia, radikálne zmeny v komunikácii a rozvoj digitálnych technológií. V roku 2020 bude reinštalovaný aj vo Viedni.

Dôležitou súčasťou projektu je zapojenie študentov dizajnu a vzájomná spolupráca Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie úžitkového umenia vo Viedni (Die Angewandte). Na ich pôde budú prebiehať workshopy a prednášky k témam ako je zodpovednosť dizajnéra, sociálny dizajn, využitie nových materiálov v dizajne, trvalo udržateľný dizajn a iné.

Reflexia kľúčových tém v MAK-u
Múzeum úžitkového umenia vo Viedni (MAK) témy projektu zakomponovalo do obnovenej stálej expozície dizajnu MAK Desig Lab, ktorú slávnostne predstaví širokej verejnosti práve počas Vienna Biennale for Change 2019. Súčasťou expozície budú aj práce slovenských dizajnérov z crafting plastics! studia, alebo dizajnéra Tomáša Gabzdila Libertínyho. Pre detského návštevníka sa môžu zdať aktuálne témy príliš komplikované, preto MAK vyvíja tzv. Education App, ktorou sa pokúsi priblížiť mnohé výzvy súčasnosti zrozumiteľným jazykom aj mladším návštevníkom expozície. Počas trvania projektu pripraví MAK sériu panelových diskusií na témy projektu. Niekoľko mesiacov trvajúce bienále ukončí odborná konferencia Changing Values, ktorú pripravuje MAK v spolupráci s Centrom architektúry vo Viedni, Kunsthalle vo Viedni a Slovenským centrom dizajnu.

Predošlý článokPredošlý článok    


 

Články D&I

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko