Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia

Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia

Ministerka kultúry SR Natália Milanová vyhlasuje mimoriadnu výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra SR, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie člena, resp. členky Rady Fondu na podporu umenia v niektorej z týchto oblastí:

  • tradičná kultúra a folklorizmus
  • dizajn
  • tvorba počítačových hier a iných multimediálnych diel
  • reflexia umenia a umelecká kritika

Z predložených návrhov za uvedené oblasti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, vyberie ministerka kultúry SR dvoch členov, resp. členky Rady fondu na podporu umenia.

Návrh na vymenovanie je potrebné doručiť najneskôr do 15. marca 2021 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v uzatvorenej obálke s označením: "Mimoriadna výzva - návrh na člena Rady FPU. NEOTVÁRAŤ."

Ďalšie informácie nájdete v Mimoriadnej výzve na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia.

Prílohu, Čestné vyhlásenie kandidáta na člena/členku Rady Fondu na podporu umenia nájdete tu