O projekte

Design & Innovation
Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Für Deutsch bitte runterscrollen

Témou rakúsko-slovenského projektu, spájajúcou jednotlivé aktivity, sú dizajn a inovácie v digitálnej dobe; stratégie, ktorými dizajn reaguje na výzvy súčasnej spoločnosti, ako sú sociálne problémy, potreba udržateľných riešení, využívanie inovatívnych materiálov atď.
Cieľom projektu je vytvorenie trvalo udržateľného partnerstva medzi inštitúciami na Slovensku a v Rakúsku zo sféry dizajnu a politiky v záujme riešenia aktuálnych problémov.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Trvanie
1. 7. 2018 – 30. 6. 2020

Miesto realizácie
Slovensko, Bratislava
Rakúsko, Viedeň

Partneri projektu
Slovenské centrum dizajnu
Vysoká škola výtvarných umení
Múzeum úžitkového umenia (MAK), Viedeň
Univerzita úžitkových umení (Die Angewandte), Viedeň

Strategickí partneri projektu
Ministerstvo kultúry SR
Bratislavský samosprávny kraj
Nadácia Cvernovka
Austrian Institute of Technology
Kunsthalle Wien
Architekturzentrum Wien

Rozpočet
1 471 774 EUR

Financovanie
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020, podprogram Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce. ITMS: 305041W275

Hlavné projektové aktivity
1. Dizajn ako impulz pre inováciu – minulosť a budúcnosť

Východiskovou aktivitou projektu Dizajn a inovácie je predstavenie Školy umeleckých remesiel (ŠUR), ktorá pracovala v rokoch 1928 – 1939. Slovenské múzeum dizajnu sa už niekoľko rokov venuje výskumu a prezentácii tejto významnej kapitoly slovenských dejín dizajnu, keď Bratislava patrila k dôležitým regiónom inovácie v Európe.
V susednom Rakúsku je však ŠUR v odborných kruhoch neznáma, hoci zo slovenských archívnych prameňov vyplýva, že v 30. rokoch 20. storočia bola v kontakte aj s Viedenskou školou umeleckých remesiel (Wiener Kunstgewerbeschule – dnes Die Angewandte).

Výstupy

 • Publikácia o Škole umeleckých remesiel (vyjde v dvoch verziách – v slovenskom jazyku s nemeckým resumé a v anglickom jazyku)
 • Odborné sympózium o Škole umeleckých remesiel a o reforme umeleckého školstva, ktorá predznamenala vznik dizajnu ako samostatného odboru. Organizované v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave s účasťou hostí z Čiech, Nemecka, Rakúska, Maďarska a USA


2. Cezhraničná výskumná spolupráca
Vytvorenie výskumnej spolupráce medzi Slovenským centrom dizajnu (SCD), Múzeom úžitkových umení (MAK), Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) a Univerzitou úžitkových umení vo Viedni (Die Angewandte) prispeje k vybudovaniu medzinárodného think tanku, ktorý sa zaoberá témou dizajn a inovácie v digitálnej dobe. V rámci tejto platformy budú spolupracovať odborníci z oblasti dizajnu a výskumní partneri z rôznych disciplín (politické a sociálne vedy, odborníci z Ústavu polymérov SAV).

Výstupy

 • Vytvorenie think tanku vedcov a expertov z praxe
 • Personálne rozšírenie inštitúcií a vybudovanie potrebnej infraštruktúry
  • V Slovenskom centre dizajnu vznikne výskumno-vývojové oddelenie s 3 stálymi odbornými pracovníkmi, ktoré bude po skončení projektu rozvíjať jeho témy
  • V Slovenskom centre dizajnu sa bude konať čiastočná rekonštrukcia priestorov a vybuduje sa potrebná infraštruktúra pre novovznikajúce výskumno-vývojové oddelenie: lab, knižnica materiálov, serverovňa a dátové úložisko pre Slovenské múzeum dizajnu a Slovenské centrum dizajnu.
  • Odborný výskum relevantných tém v expertných skupinách
 • Séria odborných kolokvií v MAK Future Lab vo Viedni, ktorá bude prezentovať výsledky výskumu
 • Zdieľaná databáza informácií získaných počas projektu


3. Transfer výsledkov výskumu
Cieľom tejto aktivity je sprostredkovať získané poznatky a výsledky výskumných aktivít projektu Dizajn a inovácie akademickej a širokej verejnosti, pričom kladie dôraz na región TWIN CITIES Bratislava a Viedeň.
Konkrétne projekty a podujatia majú vysvetliť, načo potrebujeme inovácie v oblasti dizajnu a ako s nimi zodpovedne pracovať. Cieľovými skupinami sú študenti, odborníci a široká verejnosť z rakúsko-slovenského pohraničia, ktoré zasahuje obe hlavné mestá, Viedeň a Bratislavu.

Výstupy

 • Konferencia Changing Values v rámci Vienna Biennale 2019, Viedeň.
 • Nové nástroje na vizualizáciu a prezentácie, ktoré budú súčasťou stálej expozície MAK Design Lab vo Viedni, výstavy Human By Design v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave a následne stálej expozície Slovenského múzea dizajnu v Bratislave
  • softvér na generovanie tvarov, softvér na inovatívnu prezentáciu kultúrneho dedičstva
  • multimediálne prezentácie, videá a infografiky
 • Koncept cezhraničného programu výmeny návštevníkov medzi Rakúskom a Slovenskom
 • EducationApp – aplikácia určená pre mladého návštevníka a žiakov z programovej oblasti v MAK-u Program pre verejnosť v Slovenskom centre dizajnu a v Múzeu úžitkového umenia (MAK)
 • Semináre a workshopy vo Viedni a Bratislave počas 2 semestrov pre cca 40 študentov dizajnu a úžitkových umení (VŠVU, Die Angewandte)

Sumár výstupov
– 10 zapojených inštitúcií

– nové výskumno-vývojové oddelenie v SCD

– 3 nové pracovné miesta v SCD

– zdieľaná databáza informácií získaných počas projektu

– publikácia o Škole umeleckých remesiel v slovenčine s nemeckým resumé a v angličtine

– odborné sympózium o Škole umeleckých remesiel a reforme školstva

– medzinárodná konferencia Changing Values vo Viedni

– 6 panelových diskusií MAK Future Lab na témy súvisiace s projektom

– výstava Human by Design v Galérii Satelit ako súčasť Vienna Biennale for Change

– rozšírená stála expozícia dizajnu MAK Design Lab o témy súvisiace s projektom

– knižnica materiálov v SCD

– nový softvér na generovanie tvarov, softvér na inovatívnu prezentáciu kultúrneho dedičstva v SCD

– nová digitálna aplikácia MAK-u Education App

– celoročné semináre vo Viedni a Bratislave pre študentov dizajnu a príbuzných disciplín

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

 

ZUM PROJEKT

Design & Innovation
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Designinstitutionen im digitalen Zeitalter

Das zentrale Thema des österreichisch-slowakischen Projekts, das die einzelnen Aktivitäten bündelt, sind Design und Innovation im digitalen Zeitalter; Strategien, mit welchen Design auf die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft, wie soziale Probleme, Notwendigkeit nachhaltiger Lösungen, Einsatz innovativer Materialien usw., reagiert.
Mit diesem Projekt soll eine nachhaltige Partnerschaft zwischen Institutionen in der Slowakei und in Österreich aus dem Bereich Design und Politik aufgebaut werden, um aktuelle Probleme anzugehen.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Projektdauer
1.7.2018 - 30.6.2020

Standort des Projekts
Slowakei, Bratislava
Österreich, Wien

Projektpartner
Slowakisches Zentrum für Design
Hochschule für bildende Künste, Bratislava
Museum für angewandte Kunst (MAK), Wien
Universität für angewandte Kunst (Die Angewandte), Wien

Strategische Projektpartner
Kulturministerium der Slowakischen Republik
Selbstverwaltungsregion Bratislava
Stiftung Cvernovka
Austrian Institute of Technology
Kunsthalle Wien
Architekturzentrum Wien

Budget
1.471.774,- EUR

Finanzierung
Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für soziale Entwicklung im Rahmen des Programms Interreg-V-A Slowakei – Österreich 2014–2020, Unterprogramm zur Stärkung der grenzüberschreitenden Verwaltung und der institutionellen Zusammenarbeit, kofinanziert.

Hauptprojektaktivitäten
1. Design als Impuls für Innovation – Vergangenheit und Zukunft

Der Ausgangspunkt für das Projekt Design & Innovation ist die Vorstellung der slowakischen Kunstgewerbeschule (ŠUR), in der zwischen 1928–1939 unterrichtet wurde. Das Slowakische Museum für Design (SMD) beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit der Forschung und Präsentation dieses bedeutenden Kapitels der slowakischen Designgeschichte, als Bratislava eine der wichtigsten Innovationsregionen in Europa war.
Im benachbarten Österreich ist die ŠUR in Fachkreisen jedoch unbekannt, obwohl aus den slowakischen Archivquellen hervorgeht, dass sie in den 1930er Jahren auch in Kontakt mit der Wiener Kunstgewerbeschule (heute Die Angewandte)stand.

Ergebnisse

 • Publikation zum Thema der slowakischen Kunstgewerbeschule (die Publikation wird in zwei Versionen veröffentlicht: in slowakischer Sprache mit deutscher Zusammenfassung und in englischer Sprache).
 • Fachsymposium über die slowakische Kunstgewerbeschule (ŠUR) und über die Reform der künstlerischen Bildung, die die Entstehung des Designs als eines eigenständigen Studienfachs vorzeichnete. Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Bratislava unter Teilnahme von Gästen aus der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich, Ungarn und den USA.


2. Grenzüberschreitende Forschungszusammenarbeit
Die Errichtung eines Forschungskooperationsnetzwerks zwischen dem Slowakischen Zentrum für Design (SCD), dem Museum für angewandte Kunst (MAK), der Hochschule für bildende Künste (VŠVU) und der Universität für angewandte Kunst in Wien (Die Angewandte) wird zum Aufbau einer internationalen Denkfabrik betragen, die sich mit dem Thema Design und Innovation im digitalen Zeitalter befasst. Auf dieser Plattform werden Designfachleute und Forschungspartner aus verschiedenen Disziplinen (Politik- und Sozialwissenschaften, Experten des Polymer Institute SAS) zusammenarbeiten.

Ergebnisse

 • Schaffung einer Denkfabrik, zusammengesetzt aus Wissenschaftlern und Experten aus der Praxis
 • Personalaufbau in den jeweiligen Institutionen und Aufbau der notwendigen Infrastruktur
  • Im Slowakischen Zentrum für Design entsteht eine neue Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit 3 festangestellten Fachkräften, die nach Projektende die Projektthemen weiterentwickeln wird.
  • Die Räumlichkeiten des Slowakischen Zentrum für Design werden teilweise renoviert und die notwendige Infrastruktur für die neu eingerichtete Forschungs- und Entwicklungsabteilung wird errichtet: Labor, Materialbibliothek, Rechenzentrum und Datenspeicher für das Museum für das Slowakische Museum für Design und Slowakische Zentrum für Design.
  • Expertenrecherche zu relevanten Themen in Expertengruppen
 • Eine Reihe von Fachkolloquien im MAK Future Lab in Wien, in denen Forschungsergebnisse präsentiert werden.
 • Gemeinsame Datenbank mit den im Zuge des Projekts gesammelten Informationen


3. Transfer von Forschungsergebnissen
Ziel dieser Aktivität ist es, das durch das Projekt Design und Innovation erworbene Wissen und die Ergebnisse der Forschungsaktivitäten der akademischen sowie der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, wobei der Schwerpunkt auf der TWIN CITY-Region Bratislava und Wien liegt.
Einzelne Projekte und Veranstaltungen sollen erklären, warum wir Innovationen im Bereich Design brauchen und wie wir verantwortungsbewusst damit umgehen sollen. Zielgruppe sind Studenten, Fachleute und die breite Öffentlichkeit aus den österreichisch-slowakischen Grenzregionen, zu denen die beiden Hauptstädte Wien und Bratislava gehören.

Ergebnisse

 • Changing Values-Konferenz auf der Vienna Biennale 2019, Wien
 • Neue Werkzeuge für Visualisierung und Präsentation, die Teil der Dauerausstellung MAK Design Lab in Wien, der Ausstellung Human By Design in der Designgalerie Satelit in Bratislava und nachfolgend der Dauerausstellung des Slowakischen Museum für Design in Bratislava sein werden.
  • Software für die Formgenerierung, Software für innovative Präsentation des kulturellen Erbes
  • Multimedia-Präsentationen, Videos und Infografiken
 • Konzept eines grenzüberschreitenden Besucheraustauschs zwischen Österreich und der Slowakei
 • EducationApp – eine Anwendung für den jungen Besucher und für Schüler aus dem Programmbereich im MAK – Programm für die Öffentlichkeit im Slowakischen Zentrum für Design und im Museum für angewandte Kunst (MAK)
 • Seminare und Workshops in Wien und Bratislava für 2 Semester für ca. 40 Studenten in den Studienrichtungen Design und angewandte Kunst (VŠVU, Die Angewandte)

Zusammenfassung der Ergebnisse:
– 10 beteiligte Institutionen

– neue Forschungs- und Entwicklungsabteilung im Slowakischen Zentrum für Design (SCD)

– 3 neue Arbeitsplätze im SCD

– gemeinsame Datenbank mit den im Zuge des Projekts gesammelten Informationen

– Publikation über die slowakische Kunstgewerbeschule (ŠUR) in slowakischer Sprache mit deutscher Zusammenfassung und in englischer Sprache

– Fachsymposium über die Kunstgewerbeschule und über die Bildungsreform

– internationale Konferenz Changing Values in Wien

– 6 Podiumsdiskussionen des MAK Future Lab zu projektbezogenen Themen

– Ausstellung Human by Design in der Designgalerie Satelit als Teil der Vienna Biennale for Change

– eine um projektbezogene Themen erweiterte Dauerausstellung zum Thema Design im MAK Design Lab

– Materialbibliothek im SCD

– neue Software für die Formgenerierung, Software zur innovativen Präsentation des kulturellen Erbes im SCD

– neue digitale App des MAK: Education App

– Seminare für Designstudenten und Studenten verwandter Disziplinen in Wien und Bratislava im Laufe des ganzen Jahres.