Výzva na podávanie projektov do galérie dizajnu Satelit na rok 2021

Výzva na podávanie projektov do galérie dizajnu Satelit na rok 2021

Trvanie: 10. júl 2020 - 30. september 2020
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Termín uzávierky: 30. 9. 2020. 

Slovenské centrum dizajnu pozýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdiá a školy k predkladaniu výstavných a vzdelávacích projektov (workshopy, letné akadémie, a pod.) do galérie dizajnu SATELIT na rok 2021. Projekty, ktoré vyberie odborná komisia, budú zaradené do programu SATELITU na rok 2021.

vystavne a vzdelavacie projekty


Slovenské centrum dizajnu poskytne:
• priestor galérie dizajnu SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave
• základné technické vybavenie výstav aj vzdelávacích projektov
• PR projektu prostredníctvom databázy kontaktov, webovej stránky www.scd.sk a sociálnych sietí
• oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
• zabezpečenie výstavného priestoru počas trvania, inštalácie a deinštalácie výstavy, počas celého trvania vzdelávacieho projektu
• fotodokumentácia výstavy

Podmienky:
• výzva sa vzťahuje predovšetkým na tvorbu profesionálnych dizajnérov, študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn zo Slovenska i zo zahraničia
• podmienkou je spolupráca kurátora na príprave výstavy
• maximálne pracovať s priestorom galérie a jej umiestnením v meste, využiť dispozíciu priestoru (výklady do ulice a pod.)
• k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok
• pri výbere projektov budú uprednostnené tie, ktoré reflektujú aktuálne témy a kriticky pracujú so scénou súčasného dizajnu, projekty s viaczdrojovým financovaním
• minimálne jeden sprievodný program k výstave

Súčasťou žiadosti musí byť:
• popis projektu, v prípade vzdelávacích aktivít i časový harmonogram a plánovaný počet návštevníkov
• životopis alebo portfólio vystavujúcich a kurátorov, v prípade vzdelávacích aktivít lektorov
• požiadavky na technické zabezpečenie
• portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu


Žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: satelit@scd.sk
Prílohy väčšie ako 10 MB uložte a pošlite nám link na stiahnutie.
V prípade, že vám nepríde potvrdzovací e-mail o obdržaní vašej žiadosti, kontaktujte SCD.
Termín uzávierky zasielania žiadostí: 30. september 2020. O výsledkoch budú uchádzači informovaní do konca októbra 2020. 

Viac informácií o Satelite zašleme na vyžiadanie.
Tešíme sa na vaše projekty!

Kontaktná osoba: Gabriela Rybáriková, koordinátorka produkcie a programov pre verejnosť, gabriela.rybarikova@scd.sk, +421 918 110 247