Výzva na podávanie projektov do galérie Satelit na rok 2019

Výzva na podávanie projektov do galérie Satelit na rok 2019

Trvanie: 23. júl 2018 - 24. september 2018
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Termín uzávierky: 15. 9. 2018. Termín uzávierky je predĺžený do 24.9.2018.

Slovenské centrum dizajnu pozýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdiá a školy k predkladaniu výstavných a vzdelávacích projektov (workshopy, letné akadémie, a pod.) do galérie dizajnu SATELIT na rok 2019. Projekty, ktoré vyberie odborná komisia, budú zaradené do programu SATELITU na rok 2019.Slovenské centrum dizajnu poskytne:
• výstavný priestor SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave
• základné technické vybavenie
• PR projektu prostredníctvom databázy kontaktov, webovej stránky www.scd.sk a sociálnych sietí
• oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
• zabezpečenie výstavného priestoru počas trvania a inštalácie výstavy
• fotodokumentácia výstavy

Podmienky:
• výzva sa vzťahuje predovšetkým na tvorbu profesionálnych dizajnérov, študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn zo Slovenska i zo zahraničia
• podmienkou je spolupráca kurátora na príprave výstavy
• maximálne pracovať s priestorom galérie a jej umiestnením v meste, využiť dispozíciu priestoru (výklady do ulice a pod.)
•  k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok
• pri výbere projektov budú uprednostnené tie, ktoré reflektujú aktuálne témy a kriticky pracujú so scénou súčasného dizajnu, projekty s viaczdrojovým financovaním
• jeden projekt vybraný komisiou bude spolufinancovaný / koprodukovaný Slovenským centrom dizajnom

Súčasťou žiadosti musí byť:
• popis projektu
• životopis alebo portfólio vystavujúcich a kurátorov (v prípade vzdelávacích aktivít lektorov)
• požiadavky na technické zabezpečenie
• portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu

Žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: satelit@scd.sk
Prílohy väčšie ako 10 MB uložte a pošlite nám linku na stiahnutie.
V prípade, že vám nepríde potvrdzovací e-mail o obdržaní vašej žiadosti, kontaktujte SCD.
Termín uzávierky zasielania žiadostí: 24. september 2018. O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do 2 týždňov od zasadnutia komisie.
Pôdorys Satelitu nájdete tu.
Viac informácií o Satelite zašleme na vyžiadanie.
Tešíme sa na vaše projekty!

Kontaktná osoba:
Helena Veličová, koordinátorka produkcie a programov pre verejnosť
velicova@scd.sk, +421 918 110 247