Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2015

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2015

Trvanie: 30. júl 2014 - 30. september 2014

Termín uzávierky: 30. 09. 2014

Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Výstavného a informačného bodu SATELIT na rok 2015. SATELIT je výstavný priestor určený
na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky prezentujúce tvorbu viacerých dizajnérov či štúdií pred monografickými výstavami a projekty viaczdrojového financovania. Výzva je otvorená i pre študentské projekty. Víťazné projekty vybrané odbornou komisiou budú zaradené do výstavného plánu SATELITU na rok 2015.

Podmienky:

 • výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním
  na dizajn), môžu byť aj zo zahraničia
 • uprednostňované budú projekty s viaczdrojovým financovaním
 • k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu
  k plneniu dohodnutých podmienok

K zaslaným projektom treba pripojiť:

 • popis projektu
 • životopis
 • požiadavky na technické zabezpečenie
 • portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu

Slovenské centrum dizajnu poskytne:

 • výstavný priestor SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave
 • technické vybavenie v rámci možností SCD
 • PR projetku prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webovej stránky www.scd.sk
 • oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
 • stráženie výstavného priestoru po dobu trvania výstavy


Projekty zasielajte poštou na adresu:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12
P.O.BOX 131,
814 99 Bratislava

alebo emailom:
satelit@sdc.sk

Termín uzávierky zasielania projektov: 30. september 2014 (rozhoduje pečiatka pošty). O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do štyroch týždňov od zasadnutia komisie.

Viac informácií o Výstavnom a informačnom bode SATELIT, pôdorys, fotografie nájdete na: www.sdc.sk
Kontaktná osoba:
Helena Veličová
projektová manažérka
velicova@sdc.sk
+421 918 110 247