WHITE PAPERS DATABASE

Databáza White Papers je kľúčovým výstupom projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe (skrátene Design & Innovation), ktorý bol podporený programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika–Rakúsko 2014 – 2020. Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvorenie slovensko-rakúskej výskumnej spolupráce, ktorá sa zaoberala výskumom najnovších poznatkov z oblasti dizajnu a hľadala odpovede a riešenia na otázku, ako ľudia môžu využiť technický a digitálny pokrok na skvalitnenie života celej spoločnosti a rozvíjanie trvalo udržateľných riešení.
Databáza White Papers ponúka rôzne materiály, ktoré dokumentujú alebo sú výsledkom aktivít a výskumu, ktoré realizovalo SCD v spolupráci s partnermi projektu. Pri každom dokumente sú uvedené základné informácie (názov aktivity, typ výstupu, prípadne krátky popis). Po kliknutí na názov daného dokumentu bude možné daný dokument prehliadať online alebo stiahnuť do počítača.

Die White Papers Datenbank ist ein wichtiger Output des Projekts Design & Innovation. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Designinstitutionen im Umbruch zum digitalen Zeitalter, unterstützt vom Kooperationsprogramm INTERREG VA Slowakei-Österreich 2014 - 2020. Das Hauptziel dieses Projekts war der Aufbau einer slowakisch-österreichischen Forschungskooperation, im Rahmen derer Antworten und Lösungen auf die Frage gesucht wurden, wie technischer und digitaler Fortschritt genutzt warden kann, um das Leben der gesamten Gesellschaft zu verbessern und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
Die White Papers-Datenbank bietet verschiedene Materialien, die Forschungsaktivitäten dokumentieren, die das Slovak Design Center in Zusammenarbeit mit seinen Projektpartnern im Kontext wichtiger Forschungsthemen realisiert hat, oder deren Ergebnis sind,. Bei jedem Dokument werden grundlegende Informationen angegeben (Titel die Aktivität, Dokumenttyp, bzw. Kurzbeschreibung). Nachdem Sie die Dokumentbezeichnung angeklickt haben, können Sie das Dokument online ansehen oder auf Ihren Computer herunterladen.

White Papers Database is the key output of the project Design & Innovation. Cross-border Cooperation of Design Institutions in Digital Age, supported by the cooperation program INTERREG V-A Slovakia-Austria 2014 – 2020. The chief aim of this project was to create Slovak-Austrian research cooperation, which was focused on research of the most recent findings in the field of design and search for answers to the question of the use of technical and digital progress to improve the existence of society as a whole and develop sustainable solutions.
The White Papers database offers various materials that document or are the result of activities and research carried out by Slovak Design Center in cooperation with its project partners. For each document, basic information is given (title, document type, in some cases short description). After clicking on the name of the document, it will be possible to view the document online or download it to your computer.DISCLAIMER
Táto databáza bola vytvorená pre účely prezentácie výstupov projektu Design & Innovation. Žiadne obsahy tejto databázy nemôžu byť kopírované a ďalej šírené na iné ako informačné, študijné a vedecké účely bez udelenia predchádzajúceho súhlasu od Slovenského centra dizajnu. V prípade otázok ohľadom tejto databázy alebo jej používania nás môžete kontaktovať na adrese sekretariat@scd.sk.

Diese Datenbank wurde zum Präsentieren von Egebnissen des Design & Innovation-Projekts erstellt. Kein Inhalt dieser Datenbank darf ohne vorherige Genehmigung des Slovak Design Center für andere Zwecke als Informations-, Studien- und wissenschaftliche Zwecke kopiert und weiter verbreitet werden. Wenn Sie Fragen zu dieser Datenbank oder ihrer Verwendung haben, können Sie uns unter sekretariat@scd.sk kontaktieren.


This database was created to present various outputs of the project Design & Innovation. The contents of this database are for informational, study and research use only, and cannot be copied or distributed for any other purpose than stated above without previous consent of Slovak Design Center. If you have any questions regarding this database and its use, please feel free to contact us at sekretariat@scd.sk

 

INOLAB

Výskumno-vývojové oddelenie / Abteilung für Forschung und Entwicklung / Research and Development Department

Oddelenie INOLAB vzniklo vrátane infraštruktúry a vybavenia ako jeden z výstupov projektu Design & Innovation. Jeho cieľom je vytvárať trvalo udržateľnú platformu pre aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v oblasti dizajnu.

INOLAB, einschließlich der Infrastruktur und Ausrüstung, wurde als Ergebniss des Design & Innovation-Projekts eingerichtet. Ziel ist es, eine nachhaltige Plattform für angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Design zu schaffen.


The INOLAB was established, including infrastructure and equipment, as one of the outputs of the Design & Innovation project. Its goal is to create a sustainable platform for applied research and experimental development in the field of design.


skladačka / Bulletin


H.U.R.B.A.N. Selector

softvér / Software

Softvér H.U.R.B.A.N. selector je súčasťou plánu INOLABu vytvoriť výskumnú platformu pre dizajnérov na testovanie a overovanie nových algoritmov a tvorbu nových tvarov. Umožňuje hybridizáciu viacerých 3D modelov s cieľom nájsť nové estetické formy.

H.U.R.B.A.N. Selector ist Teil des Ziels von INOLAB, eine Forschungsplattform für Designer zu schaffen, auf der neue Algorithmen getestet und verifiziert und neue Formen erstellt werden können. Es ermöglicht die Hybridisierung mehrerer 3D-Modelle, um neue ästhetische Formen zu finden.


The H.U.R.B.A.N. selector software is a part of the plan of INOLAB to create a research platform for designers to test and verify new algorithms and create new forms. The software allows hybridisation of multiple 3D models with the target to find new aesthetic shapes.


Download (pre / für / for Windows 10)

Podcast 1 in English (online, 16. 3. 2020)

Podcast 2 in English (online, 17. 4. 2020)

Fotogaléria

 

KNIŽNICA MATERIÁLOV LOMA

prehľad materiálov / len slovenský jazyk

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ NÁVŠTEVNOSTI

súhrnná správa o výstupe / len slovenský jazyk

 

ŠUR

výskum / Forschung / research


Škola umeleckých remesiel v Bratislave – ŠUR (1928 – 1939)


Cieľom výskumu ŠUR bolo spracovať a predstaviť slovenskej i medzinárodnej odbornej, ako aj pre tému zainteresovanej laickej verejnosti, jednu prakticky nepreskúmanú, no významnú kapitolu slovenských dejín dizajnu, keď Bratislava patrila k dôležitým regiónom inovácie v Európe.

Die Kunstgewerbeschule in Bratislava – ŠUR (1928 – 1939) Ziel der Forschung zur ŠUR war es, einen unerforschten, aber sehr wichtigen Teil der slowakischen Designgeschichte, wo Bratislava zu den wichtigen europäischen Innovationsregionen gehörte, zu verarbeiten und der slowakischen und internationalen Fachöffentlichkeit sowie der am Design und Innovation interessierten Öffentlichkeit vorzustellen.

The School of Applied Arts in Bratislava - ŠUR (1928 – 1939)
The aim of the research focused on ŠUR was to process and present to the Slovak and international professional, as well as in topic interested public, one practically unexplored but important chapter of Slovak design history, when Bratislava belonged to important innovative regions in Europe.


Sympózium Škola ako laboratórium moderného života
Symposium Schule als Laboratorium des Modernen Lebens
Symposium School as Laboratory of Modern Life

(Bratislava, Goethe-Institut, 26. - 27. 9. 2019)

program / Das Programm / Program

Výstava Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) – laboratórium moderny medzi Berlínom a Viedňou

Die Ausstellung Die Kunstgewerbeschule in Bratislava (1928 – 1939) – ein Labor der Moderne zwischen Berlin und Wien
Exhibition The School of Applied Arts in Bratislava (1928 – 1939) – Laboratory of Modernism between Berlin and Vienna

(Wien, Slowakisches Institut, 10. 10. - 1. 11. 2019)

Zborník Škola ako laboratórium moderného života
Der Sammelband Schule als Laboratorium des Modernen Lebens

Proceedings School as a Laboratory of Modern Life


slovensko-česká jazyková verzia /Slowakisch-tschechische Version / Slovak-Czech version viacjazyčná verzia / mehrsprachige Version / multilingual version

medzinárodná verzia / International Version

Nová typografia a ŠUR pre Čepan Gallery a kultúrne centrum Malý Berlín v Trnave

online prednáška / online Vortrag / online Lecture
(22. 4. 2020, 18:00)
v slovenčine
https://www.facebook.com/watch/live/?v=251646656019644&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=524039611833606&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1290004687871772&ref=watch_permalink

Komentovaná prehliadka na tému ŠUR v Slovenskom Inštitúte vo Viedni / Kuratorinnenführung zur ŠUR im Slowakischen Institut in Wien / commented tour about ŠUR in the Slovak Institute in Vienna
Video / Video
deutsch

Medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života 
Online text / Slovak language only

 

HUMAN BY DESIGN

Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne
Probing Social and Methodological Innovation in Design


výstava / Ausstellung / Exhibition
(5. 9. - 31. 10. 2019, SCD – Galéria Satelit, Bratislava / 3.3. - 7. 6. 2019, MAK Wien)


Výstava predstavila koncepty, metódy, modelové situácie, prípadové štúdie, inovatívne riešenia, ktoré vyjadrujú urgentnú túžbu po zmene a udržateľnosti, príklady riešení z praxe a spôsoby uvažovania mladých generácií dizajnérov a teoretikov. Výstava v Bratislave bola realizovaná ako súčasť Vienna Biennale for Change 2019.

Die Ausstellung präsentierte Konzepte, Methoden, Modellsituationen, Fallstudien, innovative Lösungen, die einen dringenden Wunsch nach Veränderung und Nachhaltigkeit zum Ausdruck bringen, Beispiele für praktische Lösungen und Denkweisen junger Generationen von Designern und Theoretikern. Die Ausstellung in Bratislava wurde im Rahmen der Vienna Biennale for Change 2019 realisiert.

The exhibition presented concepts, methods, model situations, case studies, innovative solutions that express an urgent desire for change and sustainability, as well as examples of practical solutions and ways of thinking of young generations of designers and theorists. The exhibition in Bratislava was realised as a part of the Vienna Biennale for Change 2019.


EXHIBITED OBJECTS AND PROJECTS
Foto / Photo


HUMAN BY DESIGN ONLINE FINNISAGE (8. 4. 2020)
komentovaná prehliadka / Kuratorinnenführung / commented tour
online in English


HUMAN BY DESIGN
katalóg výstavy / Ausstellungskatalog / exhibition catalogue

English-Slovak language version

 

CHANGING VALUES

Konferencia / Konferenz / Conference
6. - 7. 9. 2019, Architekturzentrum WienKonferencia MAK, Slovenského centra dizajnu spoluorganizovaná Architekturzentrum Wien a Kunsthalle Wien. Konferencia sa zameriavala na témy ako „valuable data“, „inovatívne materiály“ a „transformation design“. Architekti, dizajnéri, umelci a podnikatelia z rôznych krajín diskutovali o možných synergiách pri spoločnom hľadaní udržateľných stratégií, etických výrobných podmienok a ekologickej spravodlivosti, či už ide o globálny juh alebo globálny sever.

Eine Konferenz des MAK und des Slovak Design Center gemeinsam mit dem Architekturzentrum Wien und der Kunsthalle Wien. Im Fokus der Konferenz Changing Values stehen Themen wie „wertvolle Daten“, „innovative Materialien“ und „Transformationsdesign“. Internationale ArchitektInnen, DesignerInnen, KünstlerInnen sowie Wirtschaftstreibende diskutieren über mögliche Synergien für die gemeinsame Suche nach zukunftsfähigen Strategien, ethischen Produktionsverhältnissen und ökologischer Gerechtigkeit, seien diese im Globalen Süden oder im Globalen Norden.


A conference of the MAK and the Slovak Design Center together with the Architekturzentrum Wien and Kunsthalle Wien. The conference Changing Values focuses on topics such as “valuable data,” “innovative materials,” and “transformation design.” International architects, designers, artists, and entrepreneurs discuss possible synergies for the common search for sustainable strategies, ethical production conditions, and ecological justice, be it in the Global South or in the Global North.VIDEO / In English 
Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4

Changing values press release

Audiovizuálne prezentácie
Audiovisuelle Präsentationen
Audiovisual Presentations


Nová Cvernovka – Innovation Space


Krátky film o Novej Cvernovke v Bratislave, ako mieste, kde sa rozvíjajú zaujímavé inovatívne projekty.

Ein Kurzfilm über Nová Cvernovka in Bratislava, wo interessante innovative Projekte entwickelt werden.

Short film about Nová Cvernovka in Bratislava - a space where interesting innovative projects are emerge.Festival Nasuti


Krátky film o festivale Nasuti v Bratislave. Nasuti je festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním, spája kreativitu, umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie.

Ein Kurzfilm über das Nasuti-Festival in Bratislava. Nasuti ist ein Festival für zeitgenössische Kunst mit Umweltschwerpunkt, das Kreativität, Kunst, Design, Innovation und ökologisches Denken kombiniert.

A short film about the Nasuti festival in Bratislava. Nasuti is a festival of contemporary art with an environmental focus, combining creativity, art, design, innovation and ecological thinking.


didaktický materiál pre deti 10+
Didaktisches Material für Kinder 10+


6 receptov na nové materiály
Zbierka 6 zaujímavých receptov na materiály, s ktorými ste sa pravdepodobne ešte nestretli. Vytvoríte ich bez zložitých technologických postupov a bez špecifických nástrojov. Náročnosť prípravy je stredne ťažká, proces výro- by môže byť aj niekoľkohodinový, podchvíľou budete potre- bovať pomoc dospelého, a to všetko sa udeje u vás doma! Sami zistíte, že odpad, ktorý doma vyprodukujete, niekedy netreba rovno vyhadzovať. Želáme úspešné pokusy!

Slovenská verzia (prelink na SK materiál)

6 Rezepte für neue Materialien

Ein Set von 6 Kärtchen mit interessanten Rezepten für Materialien, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Ihr könnt sie ohne komplizierte technologische Verfahren und ohne spezifische Instrumente herstellen. Der Schwierigkeitsgrad dabei ist mittelschwer, das Herstellungsverfahren kann einige Stunden dauern und manchmal werdet ihr die Hilfe von Erwachsenen benötigen. Und das alles bei euch zu Hause! Ihr werdet selber feststellen, dass der Haushaltsmüll nicht unbedingt gleich weggeworfen werden muss. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Experimentieren!

Deutsche Version (nemecký didaktický materiál v prílohe)


MAK DESIGN LAB
Bulletin
texty k expozícii / texts about exposition / Texte zur Ausstelung

MAK LAB APP

MAK Wien
záverečná prezentácia / Final Presentation

MAK FUTURE LAB
prehľad podujatí / overview / Übersichte der Veranstaltungen

Design & Innovation KICK-OFF

Die Angewandte
záverečná prezentácia / Final Presentation

VŠVU/AFAD
záverečná prezentácia / Final Presentation

SCD
záverečná prezentácia / Final Presentation

 

IN MACHINE WE TRUST

výstava / exhibition /Ausstellung
VŠVU (AFAD) + DIE ANGEWANDTE

3. - 7. 6. 2020, MAK Wien


Foto / Photo

TRUST IN DIGITAL AGE
worskhop
VŠVU (AFAD) + DIE ANGEWANDTE


Workshop: 15. 10. – 17. 10. 2019 / VŠVU, Bratislava
Semináre/Seminars: 7. 11. 2019, 28. 11. 2019 / Die Angewandte, Wien
Záverečná prezentácia / Final Presentation: 5. 12. 2019 / VŠVU, Bratislava

V rámci workshopu a následných konzultácií, seminárov a hodnotení tvorili študenti interpretácie, intervencie či objekty na aktuálne témy. Tie zahŕňali problematiku od významu dizajnu v digitálnej ére, roly a zodpovednosti súčasného dizajnéra, multidisciplinárnych vzťahov, dizajnu využívajúceho nové materiály a technológie, sociálneho dizajnu až po dizajn a stratégie na prieniku človeka a strojov so zameraním na privátnu sféru ako napríklad vzdelávanie, zábava, hygiena, životný štýl a mobilita.

Während des Workshops und nachfolgender Konsultationen, Seminare und Evaluationen erstellten Studierende Interpretationen, Interventionen oder Objekte zu aktuellen Themen. Dazu gehörten Themen, die von der Bedeutung des Designs im digitalen Zeitalter über die Rolle der Designer, multidisziplinäre Beziehungen, Design mit neuen Materialien und Technologien, soziales Design bis zu Design und Strategien für den Kontakt von Mensch und Maschine mit Schwerpunkt auf dem privaten Sektor wie Bildung, Unterhaltung, Hygiene, Lebensstil und Mobilität.


During the workshop and subsequent consultations, seminars and evaluations, students created interpretations, interventions or objects on current topics. These included issues ranging from the importance of design in the digital age, the role and responsibilities of contemporary designers, multidisciplinary relationships, design using new materials and technologies and social design to design and strategies for the encounters of man and machines with a focus on the private sector such as education, entertainment, hygiene, lifestyle and mobility.


Foto / Photo

 

TLAČOVÉ SPRÁVY / PRESS RELEASES

Tlačová správa / CEZHRANIČNÝ PROJEKT DESIGN & INNOVATION PRINIESOL OMNOHO VIAC, AKO SME SI DOKÁZALI PREDSTAVIŤ

 

Press Release / CROSS-BORDER PROJECT DESIGN & INNOVATION HAS BROUGHT MANY IMPORTANT THEMES AND OPPORTUNITIES

 

Tlačová správa / Nový softvér H.U.R.B.A.N selector rozširuje možnosti dizajnérov

 

Tlačová správa / Human by Design

 

Tlačová správa / Výstava Human by Design - informácie o jednotlivých projektoch

 

Tlačová správa / Dizajn a inovácie

 

Tlačová správa / Dizajn a inovácie v nemčine